середа, 9 серпня 2017 р.

Доктрина Герасімова(якщо вам сподобається опис відео, прохання зробити РЕПОСТ і це відео буде викладено в спільнотах загальним охватом 100-200 людей
дякуємо за свій вклад у спільну справу)

* хоча б три перепости

Превью відео (редакторський варіант в низькому бітрейті і неочищене від помилок оператора, звукорежисера, без титрів і заставки студії):

* можливі скорочення для обходження технічних обмежень на Блогері(тм)ОБРАЩЕНИЕ К ОM ТВ, возможно самое серьезное обращение, важнее чем обращение про Навального.
Ребята, вы прекрасно понимаете что Русский Ютуб, захватили ублюдки из кремля. Но что еще страшнее, так это то что у Украины, нету Украинского сегмента ютуба, а в гугле работает крайне  ограниченный штат работников (вроде как человек 10). Это ужасно, так как Украина суверенное государство. А Украина в плане ютуба и соцсетей, зависит от России. ЭТО НУЖНО ИСПРАВЛЯТЬ. Я прошу вас, как истинных патриотов Украины, сказать об этом в видеоролике, призывать людей устраивать митинги, собирать собрание и т.д. Для создания Украинского сегмента ютуба.
ВЫВОДИТЕ ЭТО В ТОП, ЧТОБЫ ОMТВ ЗАMЕТИЛИ, И ЧТО-ТО СДЕЛАЛИ С ЭТИM.


Опубліковано 9 серп. 2017 р.
Откровение соучастника кремлевской многоходовочки. Интервью бывшего защитника "русского мира": https://goo.gl/4x3aQv . Список всех видео "АРМИЯ РФ В УКРАИНЕ, РАССЛЕДОВАНИЯ на OmTV": https://goo.gl/5ztWJy . Канал #OmTV существует благодаря просмотрам наших зрителей в Youtube. Для желающих поддержать финансово - реквизиты даны во вкладке О КАНАЛЕ на главной странице в Youtube. НОВЫЕ ВИДЕО OmTV всегда по ссылке: https://goo.gl/6LKjUa
Опубліковано 18 бер. 2015 р.
(«Я бы сейчас пошел воевать за Украину, никакие они не фашисты» – кыргызстанец, который воевал на стороне «ЛНР»)

Манас – військовий офіцер, на початку 90-х закінчив вище військово-політичне училище в Сімферополі. Він розповів, що був завербований до збройного угруповання «ЛНР» на Сході України. Провоювавши трохи більше, ніж півроку, в лавах сепаратистів, Манас вирішив повернутися на батьківщину. За його словами, він глибоко розчарований тим, що російською стороною транслюється цілковита дезінформація про ситуацію в Україні, не відповідають реаліям розповіді про «бандерівців» і «нацистів», які нібито воюють з українського боку: «В мене був свій мотив, і він не виправдався: виявилося, що все це – агітація і пропаганда. Хоча мені дуже прикро: я закінчив політичне училище, але клюнув на таку «качку», – каже Манас. (Ім'я змінено на прохання співрозмовника. Відео Киргизької редакції Радіо Свобода)
Опубліковано 1 квіт. 2015 р.
UA - Оприлюднили скандальне інтерв'ю з російським найманцем про участь РФ у війні на Донбасі. Журналісти російської служби ВВС оприлюднили частину аудіозапису скандального інтерв'ю з російським найманцем Дмитром Сапожніковим про участь військових російської федерації у війні на Донбасі. Випуск ТСН.19:30 за 1 квітня 2015 року

RU - Обнародовали скандальное интервью с российским наемником об участии РФ в войне на Донбассе. Журналисты русской службы ВВС обнародовали часть аудиозаписи скандального интервью с российским наемником Дмитрием Сапожниковым об участии военных российской федерации в войне на Донбассе. Выпуск ТСН.19:30 за 1 апреля 2015 года

Дактрына Герасімава


ЗВАРОТ Да ОM ТБ, магчыма самае сур'ёзнае зварот, важней чым зварот аб Навальнага.
Хлопцы, вы добра разумееце што Рускі ютубе, захапілі ўблюдкі з крамля. Але што яшчэ страшней, так гэта тое што ў Украіны, нету Украінскага сегмента ютуба, а в гугле працуе вельмі абмежаваны штат работнікаў (накшталт як чалавек 10). Гэта жахліва, бо Украіна суверэнная дзяржава. А Украіна ў плане ютуба і соцсетей, залежыць ад Расеі. ГЭТА ТРЭБА выпраўляць. Я прашу вас, як сапраўдных патрыётаў Украіны, сказаць пра гэта ў відэаролік, заклік людзей ладзіць мітынгі, збіраць сход і г.д. Для стварэння Украінскага сегмента ютуба.
Выснову ГЭТА У ТОП, КАБ ОMТВ ЗАMЕТИЛЫ, І ШТО-ТО зрабілі З ЭТИM.


Апублікавана 9 жнів. 2017
Адкрыцьцё саўдзельніка Крамлёўскае многоходовочкы. Інтэрв'ю былога абаронцы "рускага свету": https://goo.gl/4x3aQv. Спіс усіх відэа "армія РФ У ЎКРАІНЕ, расследаванне на OmTV": https://goo.gl/5ztWJy. Канал #OmTV існуе дзякуючы Праглядам нашых гледачоў у Youtube. Для жадаючых падтрымаць фінансава - рэквізіты дадзены ва ўкладцы У канале на галоўнай старонцы ў Youtube. НОВЫЯ ВІДЭА OmTV заўсёды па спасылцы: https://goo.gl/6LKjUa
апублікавана 18 бэр. 2015
( «Я б зараз пайшоў ваяваць за Украіну, ніякія яны НЕ фашысты» - кыргызстанец, який ваяваў на баку «ЛНР»)

Манас - ваенны афіцэр, у пачатку 90-х скончыў вышэйшую ваенна-палітычную вучэльню ў Сімферопалі. Ён распавёў, што быў завербаваны ва ўзброенай групоўкі «ЛНР» на Усходзе Украіны. Праваяваў крыху больш за паўгода, у шэрагах сепаратыстаў, Манас вырашыў вярнуцца на радзіму. Паводле яго слоў, ён глыбока расчараваны тым, што расійскім бокам транслюецца поўная дэзінфармацыя аб сітуацыі ў Украіне, не адпавядаюць рэаліям апавяданні пра «бандэраўцаў» і «нацыстаў», якія нібыта ваююць з украінскага боку: «У мяне быў свой матыў, і ён не апраўдаўся: апынулася, што ўсё гэта - агітацыя і прапаганда. Хоць мне вельмі крыўдна: я скончыў палітычную вучэльню, але клюнуў на такую «качку», - кажа Манас. (Імя зменена па просьбе суразмоўцы. Відэа Кіргізскай рэдакцыі Радыё Свабода)
Апублікавана 1 крас. 2015
UA - Названыя скандальнае інтэрв'ю з расійскім наймітам аб удзеле РФ у вайне на Данбасе. Журналісты рускай службы ВВС апублікавалі частка аўдыёзапісы скандальнага інтэрв'ю з расійскім наймітам Дзмітрыем Сапожнікава аб удзеле вайскоўцаў расійскай федэрацыі ў вайне на Данбасе. Выпуск ТСН.19:30 па 1 красавіка 2015

RU - абнародаваны Скандальная інтэрв'ю з расійскім найміты аб Удзел РФ у вайне на Данбасе. Журналісты рускай службы ВВС апублікавала частку аўдыёзапісы скандальнага інтэрв'ю з расійскім найміты Дзмітрыем Сапожнікава аб Удзел ваенных расійскай федэрацыі ў вайне на Данбасе. Выпуск ТСН.19:30 па 1 красавіка 2015 года

Doctrine Gerasimova


APPEAL TO Om TV, perhaps the most serious treatment is more important than the treatment of Navalny.
Guys, you know well that the Russian YouTube, captured the bastards of the Kremlin. But what is even worse is the fact that Ukraine, no Ukrainian segment of YouTube, but in Google operates a very limited staff of workers (such as the person 10). It's terrible, because Ukraine sovereign state. And Ukraine in terms of youtube and social networks, independent of Russia. This must be corrected. I ask you, as true patriots of Ukraine, said this in a video call to the people to hold meetings, collect collection, etc. To create a Ukrainian segment youtube.
Place this in the top to OMTV ZAMETILY, and something to do with ETIM.


Posted on August 9th. 2017
Opening of the Kremlin mnogohodovochky partner. former defender interview "Russian world": https://goo.gl/4x3aQv. List all video "Russian army in Ukraine, the investigation on OmTV": https://goo.gl/5ztWJy. channel #OmTV exists through viewing our viewers in Youtube. For those who wish to support financially - details of the tab in the channel on the main page of Youtube. NEW VIDEO OmTV always link: https://goo.gl/6LKjUa
published 18 rem. 2015
( "I'd go right now to fight for Ukraine, no they are not fascists" - Kyrgyzstani, yaky fought on the side "TSNR")

Manas - a military officer in the early '90s he graduated from Higher Military-Political School in Simferopol. He said that he was recruited into an armed group "TSNR" East of Ukraine. Provoeval a little more than six months, in the ranks of the separatists, Manas decided to return home. According to him, he was deeply disappointed that the Russian side is broadcast complete misinformation about the situation in Ukraine does not meet the realities of the stories of the "Bandera" and "Nazis" who allegedly fighting with the Ukrainian side, "I have had a motive, and he did not He justified: it turned out that all of this - agitation and propaganda. Although I am very sad, I finished political school, but fell for a "duck", - says Manas. (Name changed at the request of the interlocutor. Videos of the Kyrgyz edition of Radio Liberty)
Posted on April 1st. 2015
UA - These scandalous interview with Russian mercenaries on the participation of Russia in the war in the Donbas. Journalists Russian Service BBC published a scandalous record of the interview with the Russian mercenaries Dmitry Sapozhnikov on the participation of Russian troops in the war in the Donbas. Issue TSN.19:30 April 1, 2015

RU - published a scandalous interview with Russian mercenaries on the participation of Russia in the war in the Donbas. Journalists Russian Service BBC published a scandalous record of the interview with the Russian mercenaries Dmitry Sapozhnikov about military involvement of the Russian Federation in the war in the Donbas. Issue TSN.19:30 April 1, 2015

Рекомендована публікація

Допомога Чорним Трояндам

Допомога Чорним Трояндам Допомога Чорним Трояндам У нас нема грошей. працювати ми не можемо і не хочем...